Εγγυητικη Επιστολη

Η Εγγυητική Επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και το οποίο εγγυάται την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από ένα πρόσωπο σε άλλο. Με πιο απλά λόγια ο χρηματοοικονομικός οργανισμός, στην περίπτωση μας μία ασφαλιστική εταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει στον δικαιούχο (π.χ. ένας ημικρατικός οργανισμός) το ποσό που αναγράφετε στην Εγγυητική Επιστολή στην περίπτωση που ο εντολέας (π.χ. ένας εργολάβος) δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Η Εγγυητική Επιστολή είναι μια έγγραφη δέσμευση η οποία εκδίδεται για λογαριασμό του Πελάτη (ο Αιτών) υπέρ ενός τρίτου μέρους (ο Δικαιούχος) και η οποία εγγυάται την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του Πελάτη προς τον Δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Δικαιούχο, τότε η ασφαλιστική θα καταβάλει στο Δικαιούχο το ποσό της εγγύησης.