Ασφαλιση Κατα Παντος Κινδυνου Εργολαβων (C.A.R)

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R) προσφέρει κάλυψη για ζημιές στο έργο που ανεγείρεται, στα υφιστάμενα κτίρια, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από ξαφνικό και απρόβλεπτο αίτιο, καθώς επίσης και αστική ευθύνη.

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης έργων ιδιοκτητών ή και εργολάβων σε σχέση με την ανέγερσή τους. Τα έργα μπορεί να είναι οικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα καταστημάτων ή γραφείων, σχολεία, δρόμοι, γέφυρες, εργοστάσια, λιμάνια κλπ.

Τι ασφαλίζεται; Απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου και στα υλικά οικοδομής συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και που συμβαίνει στο εργοτάξιο.

Προαιρετικές καλύψεις με επιπρόσθετο ασφάλιστρο

  • Απώλεια ή ζημιά σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
  • Απώλεια ή ζημιά σε δομικά μηχανήματα όπως γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα
  • Ζημιά σε κτίρια και στο περιεχόμενο τους που ανήκουν ή είναι υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του έργου και βρίσκονται εντός ή παραπλήσια ή εφάπτονται στο εργοτάξιο
  • Απώλεια ή ζημιά σε αποθηκευμένα υλικά εκτός εργοταξίου
  • Απώλεια ή ζημιά κατά την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου κατά την περίοδο συντήρησης έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
  • Κάλυψη επιπρόσθετων εξόδων που έχουν σχέση με καλυπτόμενη απαίτηση και απαιτούνται υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία σε δημόσια αργία
  • Απώλεια ή ζημιά από οχλαγωγία ή απεργία
  • Ευθύνη του ασφαλισμένου (ιδιοκτήτης, κυρίως εργολάβος και υπεργολάβοι) προς τρίτους
  • Ευθύνη του ασφαλισμένου για υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων που προκύπτει από δονήσεις ή εξασθένηση ή μετατόπιση θεμελίων