Ασφαλιστικo
Πρoγραμμα Σπουδων

Το Ασφαλιστικό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα αποταμιευτικό σχέδιο που συνδυάζει κάλυψη για απώλεια ζωής και επένδυση, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου για να εξασφαλιστούν οι σπουδές του παιδιού

Σε ποιους απευθύνεται?

Το σχέδιο αυτό απευθύνετε σε γονείς αλλά και σε άτομα ηλικίας μέχρι 65 ετών τα οποία θέλουν να συνεισφέρουν στην επίτευξη στόχων των εγγονών τους.

Τι Καλύπτει?

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος γονέας απολέσει τη ζωή του πριν από ην έναρξη των σπουδών του παιδιού, θα καταβάλλει στην οικογένεια το καθορισμένο ποσό που καταβλήθηκε από τον γονέα καθώς και το ποσό κάλυψης ζωης που υπάρχει στην ασφάλεια του γονέα και επιπρόσθετα στο παιδί το καθορισμένο εισόδημα που προνοείτε μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Τι Προσφέρει?

Το πρωτοποριακό σχέδιο Σπουδών μας προσφέρει το ωφέλημα της δημιουργίας καταπιστεύματος προς όφελος του παιδιού που επιτρέπει στον καταπιστευματοδόχο γονέα να εισπράξει την επενδυτική αξία του συμβολαίου αν το παιδί δεν επιθυμεί να σπουδάσει, ή διακόψει τις σπουδές του χωρίς λόγο όπως και επιπλέον αποφεύγονται τυχών μελλοντικές διαλείψεις οι οποίες θα φέρουν στους γονείς απρόοπτες μεγάλες οικονομικές ανησυχίες.